Qi Hammer Gôbį 65

25 January 2019
Qi Hammer - Gôbį 65
Tracklist:
  • 1. A1. Chôllę Batūrå (06:58)
  • 2. A2. Mÿsorê Mãsalå Doša (01:32)
  • 3. A3. Šamõså Châat (01:56)
  • 4. A4. Gōbį Mañchûria (07:03)
  • 5. A5. Gulåb Jamôoń (05:29)
  • 6. B1. Hâlf Chk Tañdoôrį (22:50)
Qi Hammer - Gôbį 65 Qi Hammer - Gôbį 65 Qi Hammer - Gôbį 65 Qi Hammer - Gôbį 65
~ Related Cassettes ~
~ Newsletter ~
Join our mailing list to receive news and updates about new and forthcoming releases on tape.