Qi HammerGôbį 65

25 January 2019
Qi Hammer -Gôbį 65
Tracklist:
  • 1.A1. Chôllę Batūrå (06:58)
  • 2.A2. Mÿsorê Mãsalå Doša (01:32)
  • 3.A3. Šamõså Châat (01:56)
  • 4.A4. Gōbį Mañchûria (07:03)
  • 5.A5. Gulåb Jamôoń (05:29)
  • 6.B1. Hâlf Chk Tañdoôrį (22:50)
Qi Hammer -Gôbį 65 Qi Hammer -Gôbį 65 Qi Hammer -Gôbį 65 Qi Hammer -Gôbį 65
~ Related Cassettes ~
~ Newsletter ~
Join our mailing list to receive news and updates about new and forthcoming releases on tape.